REPRESENTACIÓ DE FUNCIONS


Definicions
Ajuda

Funcions explícites

Eina de representació
Derivada
Integral

Recta
Recta (0,0)
Paràbola d'eix vertical
Paràbola amb un sol punt y=0
Paràbola amb vértex a (0,0)
Paràbola cúbica
Paràbola cúbica sense màxims ni mínims
Hipèrbola
Quocient de polinomis
Sinusoide
Tangentoide
Funcions exponencials
Catenària
Campana de Gauss
Logaritme neperià

Funcions implícites

Eina de repr. (una funció)
Eina de repr. (dues funcions)


El·lipse (general)
Hipèrbola (general)
Paràbola (general)
Circumferència
Paràbola de Neil
Leminiscata de Bernouilli
Sistema de 2 equacions


Funcions polars

Eina de representació


Circumferència
Espiral
Rosa

Funcions paramètriques

Eina de representació


Cicloide
Cardioide
Corbes de Lissajous
Corbes de Bézier

 

Funcions amb dues variables independents

Eina de representació


Pla
Helicoide
Paraboloide de revolució
Paraboloide hiperbòlic

Altres webs d'Albert Vila | Contacte