Recta

Les rectes són determinades per una funció polinòmica de primer grau, amb la forma general

y = ax + b

Els punts d'intersecció amb els eixos són

(0, b)
(-b/a, 0).

Exemple

y = -2x + 6

representat per a

-8 < x < 8
-10 < y < 10

 

Retorn

Recta