Paràbola amb un sol punt y=0

L'expressió

b2 - 4ac

a la funció

y = ax2 + bx + c

s'anomena discriminant. Si aquest és positiu, hi ha dos punts en què

y = 0;

si és negatiu, no n'hi ha cap, i si és nul, n'hi ha un de sol, de valor

-b / 2a

Exemple

y = x2 - 6x + 9

representat per a

-2 < x < 6
-4 < y < 12

 

Retorn

Paràbola amb un sol punt y=0