Hipèrbola (general)

Tota funció implícita de segon grau en què

4AB - C2 < 0

(essent A el coeficient d'x2, B el d'y2 i C el d'xy)

és representada per una hipèrbola.

Exemple

x2 - 5xy - 2y2 - 5x + 6y - 2 = 0

representat per a

-5 < x < 5
-5 < y < 5

 

Retorn

Hipèrbola (general)