Circumferència (coordenades polars)

Una circumferència en coordenades polars consta d'un sol terme, una constant, que és el valor del radi.

Exemple

r = 3

representat per a

-4 < x < 4
-4 < y < 4
0 < a < 2π

 

Retorn

Circumferència