Notes d'ajuda

Cal escriure les funcions segons la sintaxi del JavaScript, ampliada com s'indica més endavant, i sempre en una sola línia lògica, cosa que implica un ús més elevat dels parèntesis que en la notació matemàtica habitual.

No s'ha d'escriure ni la variable dependent ni el simbol d'igualtat, i la variable independent (o les variables independents) s'han de representar precisament amb el símbol que s'indica en cada cas.

Així, per exemple, per a representar la Campana de Gauss cal introduir a la casella funció la indicació següent:

(1/pot(2*pi,(1/2)))*pot(e,(-x*x/2))

Els símbols admesos (JavaScript modificat) són:

. Punt decimal (la coma dóna error) 2.67
+ Suma x+2
- Resta x-5
* Multiplicació (aquest símbol no es pot ometre) 3*x
/ Divisió x/4
() Precedència d'operació, segons els convenis habituals 3*(x+2)/y
pot(a,b) Potència pot(x,3); pot(2,y), etc.
sin(a) Sinus (argument en radians) sin(2.3); sin(x), etc.
cos(a) Cosinus (argument en radians) cos(y); cos(2*x), etc.
ln(a) Logaritme neperià ln(3+x)
log(a) Logaritme decimal log(x*y)
pi Nombre π (3.1416) sin(pi+x)
e Nombre e (2,7183) 3*e

A més es poden fer servir tots els procediments propis del JavaScript original.

La radicació només subministra un valor per a cada argument; això presenta determinades limitacions, que només es podrien resoldre complicant moltíssim els programes. Per aquest motiu en molts casos serà preferible emprar una funció implícita sense arrels en comptes d'una d'explícita amb arrels.

Cal tenir present que, segons la naturalesa de la funció i els intervals de representació triats, pot no aparèixer cap punt. Coneixerem que la representació ha conclòs pel canvi del color de fons del document.

Quan per a petites variacions de la variable x hi ha grans variacions de la variable y, la representació gràfica de les funcions explícites presenta discontinuïtats aparents. Podem resoldre-ho plantejant-la com implícita. El mateix passa amb les paramètriques i amb les polars, però en aquests casos no hi ha alternativa.

En el cas de les funcions implícites es representa la funció dues vegades, la primera donant valor a x i la segona donant valors a y. El programa en realitat calcula z en funció d'x i y; només quan el valor canvia de signe es representa un punt. Això fa que hi hagi poques discontinuïtats, però la precisió de la representació gràfica és una mica menor.

 

Retorn