26. Modificacions i baixes

Índex

 

Identificació del registre

Per a modificar o donar de baixa un registre, cal localitzar-lo amb la clàusula WHERE. Cal ésser molt curós a fi que la identificació sigui precisa: pot donar-se el cas de diversos documents que tinguin un mateix valor en un camp, i correm el risc de fer un canvi on no toca, o d'eliminar un document que cal mantenir.

La millor manera d'identificar inequívocament un registre consisteix a fer ús d'un camp autonumèric, ja que el valor no s'hi pot repetir.

Normalment es procedeix en dues fases; en la primera, a partir d'una recerca, es localitza el conjunt dins el qual hi hagi el registre o registres que cal modificar o suprimir, i es presenta aquest conjunt, explicitant-hi el codi autonumèric. En la segona fase actuem exclusivament sobre el registre adequat, invocant-lo mitjançant el codi autonumèric.

Naturalment es poden arbitar programes més complexos que permetin fer diverses modificacions alhora, en un mateix camp o en diversos camps, amb un únic valor o amb diversos valors, però el nucli central de l'operació és sempre el que s'ha descrit.

 

Modificar els valors d'un registre

La instrucció d'actualització és

Es poden acumular diversos canvis simultanis en un mateix registre:

Vegeu-ne el resultat.


Nota: En una situació real, la lectura inicial no es faria probablement sobre el total de la taula, sinó sobre un fragment prèviament seleccionat, i la lectura final es reduiria potser només al registre modificat.

 

Esborrar registres

Abans d'esborrar un registre, s'identifica d'una manera anàloga a la indicada per a les modificacions.

Els registres s'esborren així:

Per a esborrar tots els registres d'una taula, es prescindeix de l'especificació WHERE.