22. Gestió de MySQL des de PHP

Índex

 

Gestió de MySQL des de PHP

El PHP té diverses funcions que permeten la gestió de bases de dades MySQL. Les fonamentals són:

Com en qualsevol funció, els arguments s'hi apliquen literalment o mitjançant variables.

És aconsellable fer servir aquestes funcions en un context de seguretat:

o bé

o anàlegs, segons necessitat.

 

Connexió

El primer pas per a l'ús del MySQL conjuntament amb el PHP és sempre vincular el mòdul PHP i el mòdul MySQL:

El nom del servidor ens és indicat en el moment de donar d'alta una base de dades MySQL; moltes vegades és localhost. El nom d'usuari i la contrassenya són els elegits en el seu moment (recordem que hi pot haver més d'un usuari, amb permisos diferents). La variable $con (de denominació lliure) identifica la vinculació en les operacions posteriors.

 

Desconnexió

La desconnexió es produeix automàticament tan aviat com s'acaba l'execució del programa. Si per algun motiu cal acabar-la abans, es fa servir

 

Selecció d'una base de dades

Per treballar amb una base de dades cal seleccionar-la, ja que pot haver-n'hi més d'una. Això s'aconsegueix amb la funció mysql_select_db():

on nom és el nom de la base de dades i connexió la variable creada en fer la connexió (en el nostre exemple, $con). La variable $treb (de denominació lliure) serveix per a identificar la base de dades en operacions posteriors.

En tot el que segueix, llevat que diguem el contrari, cal començar qualsevol acció o conjunt d'accions amb mysql_connect() i mysql_select().

 

Accions sobre el contingut de la base de dades

Un cop s'ha establert una connexió i s'ha seleccionat una base de dades, totes les actuacions posteriors - recerques, altes, baixes, modificacions - es fan en el marc de la funció mysql_query():

mysql_query fa servir un complex sistema d'instruccions que s'inclouen com argument de la funció.

 

Creació de bases de dades i de taules

La funció mysql_query accepta els arguments

amb què es crea una base de dades i

Cal recordar que molts servidors prohibeixen, per raons de seguretat, l'ús de l'argument CREATE DATABASE, i obliguen a crear les bases de dades amb les eines de gestió pròpies.