21. Creació de Bases de Dades i de Taules

Índex

 

Accés a les eines de gestió del MySQL

Els hosts (llocs on s'hostatgen els webs) acostumen a sumbinistrar eines de gestió del web; algunes d'aquestes eines fan referència a les bases de dades MySQL. Un dels conjunts d'eines més difós és el CPanel. Quan es contracta un servei d'allotjament web, el host ens informa de la manera d'accedir a aquesta eina (o similar).

Dins el CPanel hi ha unes quantes eines referides al MySQL, en particular el MySQL® Databases i el phpMyAdmin. El primer serveix per a crear bases de dades i usuaris, i el segon per a crear taules, fer consultes, etc.

Accedint al MySQL® Databases duem a terme, succesivament, quatre accions:

És molt important anotar curosament els noms de les BD, dels usuaris i de les seves contrassenyes i desar-los en un lloc discret i segur.

 

Creació de taules

La millor manera de crear una taula és des de phpMyAdmin. A l'esquerra es presenta la llista de les bases de dades existents; fem clic en la que correspongui i apareix una pantalla que ens demana primer el nombre de camps i després les característiques de cada camp.

Acabada la tasca, apareix un resum com el següent:

Tipus de camp i característiques dels camps

Hi ha nombrosos tipus de camp, segons l'ús a què es destinin. Els més importants són:

int(n) Nombres enters, amb n dígits com a màxim
decimal(n,d) Nombres decimals, amb n dígits com a màxim, dels quals d de decimals.
char(n) Text amb n caràcters; si en falten, es completa la cadena amb espais en blanc.
varchar(n) Text lliure amb un màxim d'n caràcters.
date Data
bool Només els valors 1 o true i 0 o false

A més, els camps tenen un conjunt de característiques; les principals són les següents:

Els noms dels camps no accepten accents ni dièresis, i són sensible a majúscules i minúscules.