19. Prevenció d'errors

Índex

 

Tipologia dels errors

Qualsevol programa informàtic és susceptible d'errors. D'errors, n'hi ha de tres tipus:

A continuació es presenten alguns recursos.

 

Ús d'estructures condicionals

S'acostuma a fer servir estructures de l'estil de la següent:

En el segon exemple del tema 17 hem fet servir aquesta sintaxi.

Aquesta mena de control es pot fer extensible a l'execució d'una funció. Les funcions, quan són executades, generen el valor true; en cas contrari, donen false, que pot condicionar l'aparició d'un missatge d'error.

Notem que en aquesta estructura no es fa servir el ';' final.
Vegeu-ne el resultat

 

Les funcions die() i exit()

Aquestes funcions donen un missatge d'error i alhora interrompen l'execució del programa. En general es fan dependre d'un or.

Aquestes funcions són excessivament dràstiques i es fan servir sobre tot en les fases d'escriptura dels programes. Si el que volem és prevenir l'usuari final davant un error aleatori, no atribuïble a una mala programació, és molt millor el procediment exposat a l'apartat anterior.Vegeu-ne el resultat.


Observeu en particular el codi font del document generat: queda a mig fer a causa de la interrupció.

 

Accés restringit mitjançant una contrassenya temporal

La protecció contra l'ús indegut pot ésser reforçat mitjançant contrassenyes temporals, presentades a l'usuari en forma d'imatge, generalment acompanyada d'elements que, sense impedir-ne la lectura humana, dificultin molt la lectura automàtica.


Vegeu-ne el resultat.

 

Missatges automàtics d'error

El PHP disposa d'un conjunt de missatges d'error que s'activen quan, per un error de programació o per una fallada del sistema, s'interromp l'execució del programa. Són molt útils en la fase de programació per tal com indiquen succintament les causes de l'error.