17. Canvi de document. Correu

Índex

 

Canvi d'un document a un altre

Amb la funció header() es pot passar d'un document PHP a un altre document (PHP o no).

on adreça és l'adreça del document de destí, que pot ésser representada mitjançant un literal o una variable. Aquesta funció no pot ésser precedida de cap instrucció d'(X)HTML en el document en què s'usa. A més, si en un document se'n fa servir més d'un, els diversos casos han de dependre de condicions (if o altres) mútuament excloents.

La funció header() és molt utilitzada per a la remissió automàtica a un document o un altre depenent d'alguna variable o conjunt de variables, introduïdes per l'usuari (per exemple mitjançant formularis) o de procedència diversa (per exemple dia i hora).
Vegeu-ne el resultat

Aquesta funció es fa servir sovint en validacions de formularis:

 

Tramesa per correu electrònic

Es fa servir la funció mail(), amb el format següent::

Notem algunes particularitats de l'ús de mail():

 

Vegeu-ne el resultat

En el cas dels formularis de recollida de dades, l'usuari no indica el destinatari, sinó que aquest és prefixat en el propi programa.

 

Tramesa d'un document HTML per correu electrònic

És un cas particular de l'anterior; en el paràmetre complements cal fer constar que el text s'ha d'interpretar com HTML.


Vegeu-ne el resultat