11. Funcions de cadena

Índex

 

Tot en majúscules, tot en minúscules

Les funcions

i

converteixen una cadena de text en una altra que només té majúscules o minúscules, respectivament.

 

La funció strlen()

Aquesta funció mesura la longitud d'una cadena:

 

La funció substr()

La funció substring obté una cadena que és el fragment d'una altra. S'hi fan servir tres arguments: la variable que conté la cadena, el nombre corresponent al darrer caràcter exclòs (si no se n'exclou cap al principi, 0) i un nombre indicatiu de la longitud desitjada per a la nova cadena. Així, a

obtindrem una cadena $nova formada pels caràcters quart a vuitè de la cadena $antiga.Vegeu-ne el resultat


En una situació real hi hauria moltes més tasques a fer: demanar una contrassenya, desar nom, cognoms, usuari i contrassenya en una base de dades, evitar que hi hagi usuaris repetits, etc. Aquí només ens ocupem de la determinació parcialment aleatòria de l'usuari.

 

Fragmentar una cadena segons un delimitador

La funció explode() fragmenta una cadena d'acord amb un caràcter (o conjunt de caràcters) que fa de delimitador. Es crea un vector amb el conjunt dels fragments.

Si no s'introdueix cap valor per al nombre de fragments, crea tots els que pot.

Sovint es fa servir en combinació amb list() o amb foreach():

Nota. Una funció anàloga és split(), però ha estat rebutjada des de la versió 5.3.0.

 

Ajustament de cadenes de text

Determinades operacions comporten la inclusió d'elements no desitjats en una cadena de text. Per exemple, la tramesa d'una cadena de text d'un document a un altre comporta que els apòstrofs es converteixen en la cadena \'. Determinades operacions de fragmentació deixen un espai en blanc davant o darrere el fragment obtingut.

La funció stripcslashes() suprimeix la barra invertida:

I la funció trim() elimina els espais en blanc inicials o finals:Vegeu-ne el resultat

 

Substitucions de fragments de cadena

Amb la funció str_replace() podem substituir un fragment de cadena per una altre:Vegeu-ne el resultat

 

La funció nl2br()

Amb aquests dos procediments forcem un salt de línia en el codi (X)HTML. Però, com sabem, això no equival a un salt de línia en la interpretació final, que exigeix un <br />.

La funció nl2br() transforma els salts de línia previs a la interpretació en símbols <br />, que és adequadament interpretat per l'(X)HTML:Vegeu-ne el resultat