9. Execucions repetides

Índex

 

L'estructura for()

L'estructura for() comporta la repetició d'una instrucció o d'un conjunt d'instruccions d'acord amb uns paràmetres fixos que fan de comptador. La seva sintaxi és

En les instruccions repetides mitjançant un for() és habitual fer servir el propi comptador per a alguna finalitat altra que la de comptar, però això no és pas obligatori.Vegeu-ne el resultat

 

L'estructura while()

A diferència de for(), l'estructura while() avalua constantment una expressió en què hi ha d'haver almenys una variable que es modifica amb la pròpia execució:Vegeu-ne el resultat

 

L'estructura do ... while

En l'estructura while() la condició s'avalua abans de l'execució de les operacions condicionades, de manera que poden no arribar-se a executar mai si ja d'entrada no es compleix la condició. (Què passaria en l'exemple anterior si indiquessim el nombre 102380567?). En l'estructura do ... while() l'avaluació es fa després, i per tant , les operacions condicionades s'executen almenys una vegada.

L'estructura és la següent:Vegeu-ne el resultat