4. Execucions condicionades

Índex

 

Introducció

Si el PHP es limités a captar dades i a presentar-les d'una única manera - que és el que hem fet fins ara - seria molt poc interessant. L'interès de l'eina rau en el fet que les dades captades poden condicionar el desenvolupament posterior del programa i donar lloc a resultats totalment divergents: si tal dada té tal valor, fes això; en cas contrari, fes allò altre.

A més, allò que es fa es pot repetir un nombre diferent de vegades depenent també d'alguna característica de les dades: d'acord amb aquesta dada, fes tal acció tantes vegades, o fins que es compleixi tal condició.

 

L'operador if()

L'operador if avalua una expressió de comparació; en el cas que el resultat sigui afirmatiu s'executa una part de programa; en cas contrari, una altra:

Si només hi ha una instrucció per a cada possibilitat, podem prescindir dels signes { }.

En el cas més simple, la condició avaluada és una igualtat, representada per dues variables o una variable i un valor literal, separats pel signe ==.Vegeu-ne el resultat


Podem observar que, a fi d'evitar complicacions, no s'ha previst la possibilitat d'un error. Què passarà si no introduïm H ni D? En una situació real hi hauria un mecanisme que indicaria l'error i ens retornaria al formulari. O en el formulari l'opció H/D es donaria mitjançant un desplegable que no permetés seleccionar res més.

A l'apartat següent s'indiquen els altres operadors de comparació.

 

Operadors de comparació

Els operadors de comparació són:

== Igual que
=== Igual i del mateix tipus que
!= No igual que
!== No igual (o igual però de diferent tipus) que
> Més gran que
< Més petit que
>= Més gran o igual que
<= Més petit o igual queVegeu-ne el resultat

 

Opcions múltiples: elseif

A diferència d'altres llenguatges de programació, no és necessari incloure un if dins un altre; l'operador elseif permet les opcions múltiples amb una estructura molt senzilla:

Notem que el darrer és else, no pas elseif.

 

Operadors lògics

Sovint l'execució d'un programa és subjecta no pas a una condició sinó a dues o més. En aquest cas les condicions es conjunten mitjançant operadors lògics, que són els següents:

&& I també
|| Ni tampocVegeu-ne el resultat