3. Lectura de les variables per a HTML

Índex

 

Introducció

Els intèrprets dels documents HTML només poden entendre les etiquetes d'HTML, les especificacions CSS, els textos i les referències als elements inserits. Però no poden interpretar variables, que prèviament han d'ésser traduïdes. En JavaScript, per exemple, aquesta comesa és duta a terme per write(); en PHP aquesta tasca és duta a terme principalment per la instrucció echo.

 

Sintaxi d'echo

La sintaxi bàsica d'echo és la següent:

on $variable és una variable prèviament definida.

També pot formar part d'echo un valor fix, tancat entre cometes:

En el primer exemple del tema 1 hem fet servir aquesta sintaxi.

 

echo i concatenació

El signe de concatenació pot trobar-se a l'interior d'un echo; és a dir, que alhora es fa la concatenació i la interpretació:

En el segon exemple del tema 1 i en el primer exemple del tema 2 hem fet servir aquesta sintaxi.

Més encara: si un echo només conté literals i variables, podem encloure el conjunt entre cometes i prescindir del signe de concatenació:
Vegeu-ne el resultat

 

Codi HTML dins echo

Entre els literals que accepta echo també hi ha les etiquetes d'HTML o les especificacions de CSS, i també una combinació de tots plegats.

En el segon exemple del tema 2 hem fet servir aquesta sintaxi.

Si el contingut d'un literal té cometes dobles, les que el delimiten han d'ésser simples, i al revés:

Nota: Quan hi ha diverses instruccions amb echo l'una darrere l'altra, el codi (X)HTML que en resulta es presenta sense salts de línia. Tornarem sobre aquesta qüestió en el Tema 11.