2. Variables, Expressions i Operadors

Índex

 

Variables

Com en tots els llenguatges de programació, en PHP hi ha variables, que són símbols portadors d'un valor. S'anomenen variables perquè aquest valor no és predeterminat, sinó que cal assignar-lo expressament i en el transcurs del procés d'interpretació del document pot variar.

Les variables es denominen lliurement; el nom d'aquestes ha de començar forçosament per $ seguit d'una lletra o d'un guió baix. Hi ha diversos tipus de variables:

Enteres Un nombre enter
Dobles Un nombre decimal (separador decimal, el punt)
De cadena Text
Booleanes "true" i "false"
Nul·les NULL

Els valors inicials es representen directament si són nombres (separador decimal, el punt) i entre cometes si són textos.

El sol fet d'assignar un valor a una variable en determina el caràcter, i no cal fer-hi cap més distinció: una variable que només conté nombres és interpretada automàticament com numèrica.

 

Incorporació de les variables

La interpretació d'un document PHP es produeix de dalt a baix. Si en un determinat punt es fan servir variables, aquestes han d'haver estat definides abans (o definir-se alhora), i el seu àmbit de validesa és tot el document. No hi fa res que entre la definició i l'ús es tanqui el codi PHP (?>) i es torni a obrir (<?php), com veiem en l'exemple següent:


Vegeu-ne el resultat

En realitat, la qüestió de l'àmbit de validesa de les variables és més complex, però de moment ho deixem aquí. (Vegeu el tema 13).

 

Procedència de les variables

Les variables amb què es treballa poden tenir procedències molt diferents:

 

Expressions

Una expressió és un conjunt format, com a mínim, per una variable i un operador, i té la funció de fer variar o d'avaluar el valor d'una variable:

També poden formar part d'una expressió:

Per exemple

 

Operador d'assignació

Hi ha diversos tipus d'operadors: d'assignació, aritmètics, de manipulació de textos, de comparació, lògics...

En el cas més simple es fa servir l'operador d'assignació =:

que s'interpreta així: Fes que la variable situada a l'esquerra passi a tenir el valor donat per l'expressió de la dreta.

Com és habitual en la majoria de llenguatges de progaramació, els operadors d'assignació també poden servir per a canviar el valor de la mateixa. Amb una sintaxi que ofèn el més elemental sentit matemàtic, però universalment consolidada,

significa fes que la variable $a perdi el seu valor actual i adquireixi un valor tres vegades més gran.

 

Operador de concatenació

La manipulació de textos més simple és la concatenació. S'indica amb '.' (no pas amb &):Vegeu-ne el resultat

 

Operadors aritmètics

Els operadors aritmètics són els següents:

+ Suma $b = $a + 6;
- Resta $b = 23 - $a;
* Multiplicació $b = 3 * $a;
/ Divisió $b = $a / 5;
% Mòdul o resta de la divisió entera $b = $a % 4;
++ Incrementar una unitat $a++;
-- Disminuir una unitat $a--;Vegeu-ne el resultat

 

Altres operadors d'assignació

A més de l'operador d'igualtat, =, hi ha una sèrie d'operadors que són alhora d'assignació i d'operació aritmètica: +=, -=, *=, /=, %=. Anàlogament, l'operador .= encadena un nou text al text preexistent en una variable.

 

El valor NULL

Les variables nul·les tenen un sol valor possible, que és NULL. Una variable és nul·la si no li hem assignat cap valor o li hem assignat expressament el valor NULL.