1. Introducció al PHP

Índex

 

Què és el PHP

El codi HTML (tant en la versió HTML com XHTML) dóna lloc a documents uniformes, que el navegador interpreta sempre d'una única manera.

Hi ha dues maneres de fer variable el contingut d'un document HTML; això s'aconsegueix mijançant

Un document PHP és interpretat dues vegades. En el servidor la codificació PHP es transforma en codi HTML, en text (i en CSS i en referències a elements inserits, si cal). El document així interpretat és enviat al client, i aquest l'interpreta com si fos un document HTML ordinari.

Els documents PHP tenen la terminació '.php'.

 

Constituents d'un document PHP

Un document PHP consta de dos tipus de constituents:

 

Delimitació de les instruccions PHP

Les instruccions de PHP van emmarcades així:

Sovint les instruccions van acompanyades de comentaris; aquests es col·loquen darrere dues barres inclinades.

 

Dos exemples elementals

Tots els exemples d'aquestes notes es presenten de la mateixa manera: el codi rellevant dins requadres blaus, i els comentaris en vermell. Llevat que es digui el contrari, cal interpretar que el contingut és inserit a BODY. Si hi ha més d'un document en joc, es separen amb una línia horitzontal.

Fent clic a Vegeu-ne el resultat passem a processar els documents corresponents. És molt important analitzar el contingut del codi font del document final (Visualitza > Codi font o anàleg), comparar-lo amb la codificació PHP inicial, presentada en el quadre blau, i comprovar com aquesta ha desaparegut totalment.


Vegeu-ne el resultat

 Vegeu-ne el resultat

A fi que els exemples tinguin ja des del principi un mínim de verosimilitud, des del primer moment hi farem servir dos recursos emprats en aquest parell d'exemples inicials:

Amb

extraiem de PHP un valor i l'incloem en el codi (X)HTML. I amb

recollim un valor tramès des d'un formulari situat en un document diferent.

Aquests dos recursos seran estudiats amb més profunditat en temes posteriors. La sintaxi d'echo és estudiada en el tema 3. L'element $_POST és un cas particular de vector associatiu, que serà tractat en el tema 5, i és un dels mecanismes de captació de dades procedents d'un formulari, com es veurà en detall en el tema 7.