Variacions de les funcions sintàctiques

Tòpic i focus

 

Suposem un enunciat purament descriptiu, com ara

La Sònia va preparar un cafè

en què anteriorment ni ens hem fixat especialment en 'la Sònia', ni cap altra persona, ni hem esmentat 'el cafè', ni cap altre beguda. Aquesta seria una situació pragmàticament neutra. En moltes ocasions, però, l'enunciat neutre és modificat per adequar-lo a una situació concreta, com si fos la resposta a una pregunta, explícita o implícita. I això es fa amb canvis en l'entonació o amb variacions en l'ordre, o amb l'addició d'elements que ho remarquin:

Fou la Sònia, qui va preparar el cafè
Un cafè, va preparar la Sònia

Aquests canvis s'anomenen pragmàtics, que vol dir que depenen de la situació entre els interlocutors, el que ja saben - o que qui parla pensa que ja saben -, el que els ve de nou...

Des d'aquest punt de vista pragmàtic es fa una distinció fonamental entre tema i rema. El tema és allò de què parlem i que en principi suposem que els interlocutors ja coneixen i tenen en ment; el rema és la informació nova, que pot ser l'enunciat complet tret del tema. I dins del rema, sovint hi ha un nom o un pronom en què posem el focus, i que anomenem, precisament, focus.

Hi ha llengües en què el tòpic rep una marca especial que n'indica aquesta condició. És el cas del japonès:

Umi ni wa mizu ga arimasu
Oceà a [Tòpic] aigua [Subj.] hi_ha

En l'exemple anterior s'ha acumulat la marca de locatiu, 'ni', i la de tòpic, 'wa'. Però quan el que topicalitzem és el subjecte o el complement directe, la marca de tòpic 'wa' no s'afegeix a les de subjecte, 'ga', o la de complement directe, 'o', sinó que les substitueix; la funció sintàctica, doncs, s'ha de deduir del context:

Kissaten wa sugu hidari ni arimasu
Cafè [local] [Tòpic] immediatament esquerra a estar

Una cosa anàloga passa en algunes llengües amb el focus. En el cas de l'indonesi, quant el focus és el predicat sencer, es remarca afegint-hi 'ada':

Ali pergi ke pasar
L'Ali va al mercat

però

Ali ada pergi ke pasar
L'Ali, se n'ha anat al mercat

En xinès, es pot focalitzar l'objecte directe avantposant-hi 'ba'

bǎ shū fàng zài zhuōzi shàng
[Tu] el llibre posa ['l] a la taula damunt (=damunt la taula)