Sintagma nominal

Sintagma adjectival

 

El sintagma adjectival pot tenir, a més de morfemes modificadors (adverbis, marques de grau...), un sintagma nominal que en precisa el significat:

Català imprescindible per als dies freds  
Anglès useful for students útil per als estudiants

També és molt freqüent que un adjectiu sigui modificat per un verb:

Català fàcil de complaure  
Alemany schön zu sehen bonic de veure

El complement de l'adjectiu pot ésser introduït per una preposició, incloure una marca de Cas i, si es tracta d'un verb, tenir alguna forma específica. Per exemple, en llatí

terribiles visu formae
horribles de veure pel seu aspecte

la forma 'visu' és una de les formes del supí.