Sintagma nominal

Nom + verb de qualitat

 

En les llengües en què hi ha verbs de qualitat en comptes d'adjectius, el vincle amb el nom es pot fer de dues maneres.

En algunes llengües, com el japonès, el verb de qualitat i el nom s'uneixen directament. El primer porta, si cal, els morfemes de temps i aspecte:

Kyonen taka_katta densha_chin
Any_passat ésser_car_[Passat] tramvia_tarifa

En d'altres llengües, com ara el coreà, el verb de qualitat pren una marca funcional de relatiu (comuna als verbs de qualitat i als verbs d'acció), amb la qual s'uneix al nom:

khǔ _n chip
gran _que_és casa