Sintagmes nominals i adjectivals

 

En tot el que precedeix hem vist exemples d'expansió de noms, adjectius i verbs: d'una banda, hi ha les variants morfològiques pròpies de cada una d'aquestes categories; de l'altra, hi ha morfemes especialitzats a modificar-les - deteminants, adverbis. El següent pas en l'expansió es dona quan un nom, un adjectiu o un verb modifica un nom, un adjectiu o un verb:

capsa de cartró
fàcil d'entendre
línies obliqües
especial per a mi
pensava anar-me'n

Començarem examinant els conjunts formats per un nom o un adjectiu que fan de nucli i més elements que en completen el significat, que s'anomenen, respectivament, sintagmes nominals i sintagmes adjectivals (o frases nominals i frases adjectivals).

I tindrem ocasió de veure que el vincle entre el nucli i els afegits pot consistir en

El pas següent serà analitzar l'oració sencera.