Predicats nominals i adjectivals

Predicat amb verbs de qualitat

 

En les llengües en què hi ha verbs de qualitat, aquests poden constituir tots sols un predicat adjectival. Si hi ha morfemes de temps i aspecte, podem considerar que són l'equivalent als morfemes annexos al verb copulatiu en altres llengües. És el cas del japonès:

Kyonen wa densha_chin ga yasu_katta
Any_passat [Tòp.] tramvia_tarifa [Subj.] barat_[Passat]

La terminació 'katta' fa un paper anàleg al del copulatiu 'era' en català.

Molt semblant és el cas del coreà.