Oracions predicatives

Relacions semàntiques

 

Una oració predicativa consisteix en un verb a l'entorn del qual orbiten altres elements anomenats arguments i complements. Els arguments són noms o pronoms que denoten els participants en l'estat de coses comunicat pel predicat. Suposem l'oració

En Joan va regalar un llibre a la seva neboda.

Diem que el verb 'regalar' exigeix tres arguments, que responen a les preguntes

S'han fet molts esforços, sobretot per les escoles lingüístiques funcionalistes, d'establir un catàleg fix i universal d'arguments, però no hi ha un resultat comunament acceptat. Les llistes inclouen termes com els següents:

Agent Persona o animal que duen a terme una acció voluntària. En Pere arreglava el rellotge a cops de martell.
Força Entitat sense voluntat pròpia que duu a terme un canvi. El vent fortíssim va trencar les persianes.
Instrument Entitat sense voluntat pròpia però induïda per algú. El taló de la Roser em va destrossar el peu.
Pacient Persona afectada directament per una acció. En Joan va disgustar la Maria.
Tema Cosa afectada directament per una acció. Messi va llançar la pilota als núvols.
Receptor El qui rep un objecte, etc. L'advocat va rebre un correu electrònic.
Experimentador El qui nota els efectes d'un esdeveniment. El gos va notar el terratrèmol.
Beneficiari El qui es beneficia d'una acció d'altri. Va deixar bona part de la seva fortuna a una ONG..
Font o Origen Procedència d'una cosa que canvia de lloc. Li van robar 500 euros.
Meta o Destí Punt d'arribada d'una cosa que canvia de lloc. La bala va atènyer el cor.
Locatiu Lloc on s'esdevé un fet. Va quedar a terra.

És un fet molt comú que en determinades circumstàncies s'ometi algun argument. Un verb com 'menjar' exigeix dos arguments, que expressen 'qui és que menja' i 'quina és la cosa menjada', i el verb 'regalar' n'exigeix tres, com ja hem dit.

Però en una frase com

No havíem menjat des del dia abans al migdia.

només ens hem referit a un argument, 'nosaltres', representat pel component de primera persona del plural del verb. Pel que fa a la cosa menjada, fins i tot hem omès el pronom 'res', que sobreentenem.

Anàlogament, a

Enyorava totes les andròmines regalades.

només s'esmenta un dels arguments, 'totes les andròmines regalades' i s'ometen els altres dos.

L'abast d'aquestes supressions varia molt de llengua a llengua, i fins i tot en cada llengua de verb a verb, i respon fins i tot a qüestions d'estil. Però des del punt de vista semàntic, que és el que ara ens ocupa, en tots els casos 'regalar' té tres arguments i 'menjar' en té dos.

A més dels arguments, al voltant d'un verb poden situar-se diversos complements, de temps, de lloc, de mode... com ara

Ho celebrarem l'any vinent
Ens hostatjarem en una fonda
Matava puces a canonades.

Els lingüistes distingeixen entre complements i adjunts, però les característiques d'aquesta distinció tampoc no susciten la unanimitat. No hi aprofundirem, sinó però sí que ens quedarem amb dues idees bàsiques:

El pas següent serà desenvolupar aquesta darrera idea.