Oracions especials

 

Hi ha una sèrie d'oracions que descriuen propietats bàsiques dels subjectes i que per consideracions interlingüístiques convé tractar apart. Denoten:

Aquestes oracions solen presentar afinitats notables amb les atributives, però en algunes llengües es construeixen de maneres molt diferents; per aquest motiu és convenient de considerar-les agrupades per criteris semàntics.