Nom

Comptadors

 

En català diem

tres quilos de patates
una tassa d'arròs

però

cinc homes
dues taules

En els dos primers exemples fem servir un morfema que representa una unitat de mesura - quilo, tassa - mentre que en els altres dos unim directament el numeral al nom. Hi ha llengües en què la unió directa d'un numeral i un nom no es pot fer, sinó que la norma general és l'ús d'un tipus especial de morfema intermediari, que és anomenat comptador. L'elecció del comptador va en part lligada al caràcter humà o no humà, animat o inanimat, o a la forma; però és en realitat tan arbitrari com ho és l'assignació de gèneres en les llengües que en tenen, i cal aprendre'l cas per cas.

Aquest és el cas del japonès:

empitsu sam_ bon
llapis tres_ [Comptador]

El comptador hon (del qual bon és un al·lomorf) de l'exemple precedent es fa servir per comptar objectes llargs i prims; en contraposició tenim nin per a comptar persones; hiki per a comptar animals; mai per a comptar coses planes, etc.

En les llengües amb comptadors passa sovint que, per a un mateix nom, se'n pot elegir més d'un, i amb això s'obté l'expressió de determinats matisos, com ho mostren els següents exemples del xinès:

sān tiáo yú tres peixets
sān wèi yú tres peixos (grossos)

yí ge cài un plat (l'objecte)
yí diào cài un plat (en el curs d'un àpat)