Negació

Negació en l'auxiliar

 

La posició de l'adverbi de negació es complica quan la forma verbal és composta. En català l'ordre és adverbi de negació + auxiliar + forma no personal del verb:

No he comprat aquest llibre

Però en d'altres llengües l'ordre és un altre. En alemany, per exemple, l'adverbi de negació va davant la forma no personal del verb:

Ich habe das Buch noch nicht gekauft
Encara no he comprat el llibre

Una altra situació és, encara, la de l'anglès, en què només els auxiliars admeten l'adverbi de negació

They will not be in the street
Ells [Futur] no ésser a el carrer

I les formes verbals simples en afirmatiu esdevenen compostes en passar a negatives;

I smiled Vaig somriure
I did not smile No vaig somriure

En aquest darrer cas el verb comodí 'did' (passat de 'do') rep la negació i el verb semànticament principal queda en infinitiu.

Finalment hi ha llengües amb un verb auxiliar de negació. És el cas de l'evenki (llengua de Rússia i la Xina):

Bi dukuwūn _ma duku _cā _w
Jo carta [CD] escriure [Passat] [1a. sg.]

Bi dukuwūn _ma ə _cā _w duku _ra
Jo carta [CD] no [Passat] [1a. sg.] escriure [Participi]