Marques funcionals

Nombre de casos

 

Les llengües amb Casos varien molt pel que fa a quants en tenen. El nombre mínim és de 2 (altrament, és clar, no es podria parlar de Cas).

Aquests dos Casos mínims són

Els exemples que venen a continuació il·lustren altres casos de diverses llengües. Amb força regularitat els casos que s'esmenten en primer lloc són més probables. No hi ha, per exemple, gaire llengües que tinguin un instrumental i no tinguin un datiu.

L'àrab té tres Casos, nominatiu, acusatiu i genitiu. Vegem com a exemple les formes (en singular) del mot 'qamar' ('lluna'):

Nominatiu qamar_u
Acusatiu qamar_a
Genitiu qamar_i

L'alemany en té quatre; afegeix als anteriors el datiu. Es tracta, però, d'un sistema amb moltes coincidències entre uns casos i altres. A continuació presentem la declinació de 'Vater' ('pare') en singular:

Nominatiu Vater
Acusatiu Vater
Genitiu Vater_s
Datiu Vater

(La notòria insuficiència d'aquesta uniformitat en els noms és compensada per les més riques declinacions dels articles, dels demostratius i dels adjectius que els acompanyen).

El grec clàssic en tenia 5; afegia als anteriors un vocatiu. Les formes singulars de 'lógos' ('paraula') són les següents:

Nominatiu lógos
Vocatiu lóge
Acusatiu lógon
Genitiu lógou
Datiu lógō

El llatí en tenia encara un més, l'ablatiu, que indica procedència; el txec té un locatiu, que indica lloc, i un instrumental, que indica instrument.

El finès en té 15. I s'ha assenyalat, com a llengua amb un nombre excepcional de casos, el tabassaran, llengua del Dagestan (Rússia), amb 53, tot i que alguns lingüistes discuteixen aquesta dada.

Per molt nombrosos que siguin els Casos en una llengua - i normalment no ho són gaire - , no abasten a omplir totes les necessitats de distinció semàntica; per aquest motiu els sistemes de Casos coexisteixen sovint amb l'ús de preposicions o postposicions. Era el cas del llatí:

Essedari_os ex silv _is emittebat
Combatent_a_carro_[Ac. Pl.] des_de bosc_ [Abl. Pl.] enviava

Anàlogament, el turc combina casos i postposicions:

Bazen _ten sonra sinema _ya gidiyoruz
Algunes_vegades treball _[Ablatiu] després cinema a anem

Moltes llengües amb casos distribueixen el noms - i els determinants i els adjectius - en nombrosos models de declinació, però aquest és un aspecte que es veurà amb més detall en tractar de la morfologia d'aquestes paraules.