Introducció

Signes convencionals

 

Sempre que fragmentem una paraula en morfemes, separarem aquests amb el guió baix:

mar_s
dir_[Impf.]_[2a Sg] = deies

Sempre que indiquem un morfema per la seva càrrega semàntica, enclourem aquesta entre claudàtors:

dir_[Impf._2a Sg] = deies
domin_[Gen. Pl.] = dominorun ('dels senyors' en llatí)
good_[Superlatiu] = best ('el millor' en anglès)

Pel que fa a les abreviatures de termes gramaticals, es fan servir les següents:

N Nom
V Verb
A Adjectiu qualificatiu
ADV Adverbi
P Preposició
Nom. Nominatiu
Ac. Acusatiu
Abs. Absolutiu
Erg. Ergatiu
Dat. Datiu
Gen. Genitiu
M. Masculí
F. Femení
Nt. Neutre
Sg. Singular
Pl. Plural
1a, 2a, 3a. Primera persona, segona persona, tercera persona
Pres. Present
Impf. Imperfecte, impefectiu
Pf. Perfecte, perfectiu
Fut. Futur
Psv. Passiva

Tots els altres termes gramaticals s'escriuen amb totes les lletres.

L'asterisc (*) indica que una paraula o una construcció és anòmala des d'algun punt de vista.