Interrogació

L'entonació en la interrogació

 

En català diem

Té gana
Té gana?

La diferència entre les dues frases rau exclusivament en l'entonació, que és així l'única marca que separa la primera oració, enunciativa, de la segona, interrogativa.

Pràcticament en totes les llengües les interrogatives tenen una entonació diferent. Però això no vol dir que el canvi d'entonació sigui l'únic i ni tan sols el principal mètode per a distingir-les; sovint hi concorren altres procediments. Així doncs allò que és realment rellevant per a la diferenciació entre unes llengües i les altres és justament la naturalesa i l'abast dels altres procediments caracteritzadors.

Aquests altres procediments emprats són:

Canvi d'ordre dels constituents
Presència d'un morfema interrogatiu unit al verb
Presència d'una partícula interrogativa en l'oració