Interrogació

Algunes complexitats

 

Cal remarcar determinades complexitats degudes a incompatibilitats de concurrència de determinats morfemes. En anglès, per exemple, els verbs amb morfemes de temps i aspecte són incompatibles amb la fórmula interrogativa simple (Només els verbs modals accepten la marca d'interrogació per inversió. En tots els altres casos, cal recórrer a un auxiliar:

Will they be in England next month ?
[Futur] ells ésser a Anglaterra vinent mes ?

Però

Do you go to your office ?
[Aux.] tu anar a [la teva] oficina ?

El canvi d'ordre entre subjecte i verb, l'avantposició del pronom interrogatiu i l'ús de l'auxiliar 'do' fan especialment enrevessades algunes oracions interrogatives de l'anglès:

Where did that little green man say he was from?
On [Aux.] aquell petit home verd dir ell era de?