ORDER BY

Índex

 

ORDER BY

Finalment, podem ordenar els resultats segons el valor d'un camp:

ORDER BY "Cognom"

Si es desitja una ordenació inversa, cal afegir-hi DESC. En l'ordenació ascendent podem afegir-hi ASC, però si s'omet es sobreentén; per tant, no és obligatori.

Es poden acumular diversos criteris d'ordenació. Per exemple podem voler ordenar per cognoms i, quan els cognoms coincideixen, ordenar per nom:

ORDER BY "Cognom", "Nom"

Tornem un cop més a la taula "Socis":

captura

Per exemple,

SELECT "Cognom", "Nom", "Adreça", "Telf"
FROM "Socis"
ORDER BY "Cognom", "Nom"

I aquest és el resultat:

#

 

LIMIT

Afegint a ORDER BY el terme LIMIT seguit d'un nombre, fragmentem el conjunt de registres retornats de manera que es presenten només els de valors extrems.

Donada la taula "Comarques", amb el contingut

#

volem presentar les dues comarques de major població. Com que el camp és numèric i volem començar pels valors més alts, hem de fer servir DESC:

SELECT * FROM "Comarques" ORDER BY "Poblacio" DESC LIMIT 2

que ens retorna els registres corresponents a les 2 comarques de major població (entre les que conté la taula!):

#