Llenguatge SQL (DML)

 

Conceptes bàsics
SELECT i FROM
WHERE
ORDER BY
Més enllà de la igualtat
Recerques paramètriques
Camps calculats
Reunió i intersecció
Dues taules: JOIN implícit
Dues taules: JOIN explícit
Més de dues taules
Variants de JOIN
Funcions
Consultes actives

 

Altres webs d'Albert Vila | Contacte