Verbs de qualitat

Índex

 

Característiques dels verbs de qualitat

Els verbs de qualitat equivalen a grans trets als adjectius qualificatius d'altres llengües. La seva sintaxi presenta dues característiques importants:

 

El predicat adjectival

El predicat adjectival es construeix sense verb copulatiu; el propi adjectiu (o, millor, el verb de qualitat) ja té valor verbal. Sol posar-s'hi, a més, l'adverbi de grau hěn, amb valor expletiu:

nèi tiáo jīedào hěn gāngjìng El carrer és (molt) net

La negació es fa amb

tā bù kāixīn No és feliç

 

Predicat adjectival amb marques d'aspecte

Alguns verbs de qualitat admeten les marques le i guo per a indicar una transformació o un estat transitori:

tā gāo le yīdiǎn le Ha crescut una mica
tiān lěng guo le Els temps ha estat fred

 

Adverbis de grau

Podem intensificar el verbs de qualitat amb un adverbi de grau:

fēicháng moltíssim
hǎo ben
hěn molt [sovint expletiu]
gèng encara més
extremadament
shífēn totalment
tài massa
zuì el que més, al màxim

zhè gè gùshi fēicháng yǒuqù Aquest relat és molt interessant
wǒ péngyou de shū gèng duō Els llibres del meu amic són encara més nombrosos
nèi chǎng bǐsài shífēn jīngcái Aquell partit va ser molt emocionant

 

El superlatiu relatiu

El superlatiu relatiu es forma amb zuì:

dìdi de lí zuì xiǎo La pera del germà petit és la més petita

 

La comparació de superioritat

La comparació de superioritat es fa sense modificar el verb de qualitat i postposant-hi el terme de comparació intruduït amb :

liù bǐ sì dà Sis és més gran que quatre

 

La comparació d'igualtat

La comparació d'igualtat es fa amb yīyàng, que equival a iguals:

wǒ gēn nǐ yīyàng dà Tu i jo som igual de grans (=de la mateixa edat)