Predicats nominals i el verb sh

ndex

 

El predicat nominal

El predicat nominal es construeix amb el verb sh seguit d'un sintagma nominal:

sh xusheng Sc un estudiant
tāmen sh zhōnggu rn Sn xinesos
sh wǒ zhngfu s el meu marit

 

Altres predicats nominals

Hi ha alguns verbs ms que fan la construcci de predicat nominal:

jio Em dic Li

 

Usos emftics de sh

Un element oracional pot sser remarcat avantposant-hi el verb sh.

sh zǎoshang xǐzǎo s al mat que prenc un bany

Aplicat a un adjectiu, serveix per a reafirmar la qualitat (potser negada o posada en dubte):

jīedo sh gāngjng El carrer s que s net