Oracions interrogatives

Índex

 

La interrogació exclusiva: formulació simple

Són interrogatives exclusives aquelles que esperen una resposta amb un o un no. La forma més corrent de formular-les consisteix a afegir la partícula ma al final de l'oració. L'ordre dels altres elements no canvia:

zhèiběn shū hǎo ma Aquest llibre és bo?
nǐ lái ma Que véns?
nǐ yǒu shū ma Tens el llibre?

 

Formulació afirmativa - negativa

La formulació afirmativa - negativa consisteix a repetir el verb o l'adjectiu precedit de :

zhèiběn shū hǎo bù hǎo Aquest llibre és bo o no?
zuótiān lěng bù lěng Ahir va fer fred o no?

 

Interrogació disjuntiva

Una interrogació disjuntiva és aquella en què el parlant presenta dues o més possibilitats alternatives. Es formula amb el terme háishi entre les dues possibilitats:

nǐ shì zhōngguó rén háishi rìběn rén Ets xinès o japonès?

 

Conformitat amb un enunciat

Un enunciat afirmatiu o negatiu pot incloure al final una expressió interrogativa de conformitat. S'hi fan servir expressions com hǎo ma | hǎo bù hǎo (= d'acord?), xíng ma | xíng bù xíng (= d'acord?), ba (= oi?)...

zánmen qù sànbù hǎo ma Anirem a fer un passeig, d'acord?
zhèi gè hànzì bù duì ba Aquest caràcter xinès no és correcte, oi?

 

Interrogatives amb shì emfàtic

Aquestes interrogatives es poden construir amb ma final o amb la interrogació afirmativa-negativa:

kèren shì zuótiān dào de ma Fou ahir que van arribar els hostes?
kèren shì bù shì zuótiān dào de id.

 

Ús de la partícula ne

La partícula final ne, que ja hem vist com exclamativa, presenta tres usos especials en oracions interrogatives:


yàoshi ne I les claus? (qui les té, on són, etc.)
nǐ hǎo ma. wǒ hěn hǎo nǐ ne Com estàs? Bé, i tu?
tā lái bù lái ne Ve o no?