Moviment, direcci i de sentit

ndex

 

Verbs de moviment, direcci i sentit

En xins hi ha:

Una expressi de moviment pot fer servir un, dos o tres d'aquests verbs, sempre en l'ordre A+B+C.

A tǎng zhe Est ajagut
B wǒ zi xiāngxi gu xitiān Passo l'estiu a pags
C wǒ do bāl q Vaig a Pars
  tā cng běijīng li Ve a Pequn
AB n qǐ ykui shtou Aixeca una pedra
  ddi pǎo jn fnguǎn El germ petit entra corrent al restaurant
AC guǎngchǎng shang fēi li le bshāo gzi A la plaa, han vingut volant molts coloms
BC jn li le Ha entrat aqu
  wǒ b gǎn xi q No goso baixar
ABC tā ji q shngq Llavors se'n va muntat a cavall
  zǒu xi lu li Baixa del pis [cap aqu]

Algunes d'aquestes combinacions s'han lexicalitzat i es poden considerar verbs compostos: jnli (entrar [cap aqu]), xiq (baixar [cap all])...

N.B.: El verb gu coincideix amb la marca aspectual homfona i es representa amb el mateix carcter.

 

Posici de l'objecte directe

Hi ha una gran llibertat en la collocaci de l'objecte directe: darrere el verb de moviment transitiu, darrere el verb de direcci o darrere el verb de sentit; per s exclosa la combinaci A+complement+B:

jijiu di le yī png jiǔ li L'oncle ha portat una ampolla de vi
bba zū hu yī ling xiǎo minbāochē li El pare ha llogat una camioneta
sǎosao ji q le liǎng bǎ yǐzi La dona del meu germ gran ens ha manllevat dues cadires

 

Combinacions amb q i li de valor aspectual

Els verbs q i li donen lloc a compostos que tenen un valor aspectual:

qǐli acci tot just iniciada
xiq continuaci d'una acci
xilai acci que tendeix al reps

tā kū qǐli Es va posar a plorar.
tā shuō xiq Continua parlant.
chē tng xili le El cotxe es va aturar.

A ms, qǐli, com verb inseparable, tamb significa llevar-se:

ddi cng chunshng qǐli le El germ petit s'ha llevat del llit