Escriptura

Índex

Introducció

Per a veure correctament els caràcters xinesos d'aquesta pàgina és imprescindible disposar de tipus de lletra que els reconeguin, com ara Tahoma, Arial Unicode MS o PMingLiU. El sistema d'escriptura xinès representa idees, no pas sons com les escriptures alfabètiques. Amb tot, el factor fonètic no n'és totalment absent, com veurem.

Els testimonis més antics d'aquest sistema d'escriptura són del 2000 abans de Crist, tot i que els exemples són escassos i la interpretació difícil. Entre 1400 i 1200 abans de Crist el sistema es va perfeccionar i va atènyer en línies generals l'estat actual.

Vist des de la situació actual, aquest sistema d'escriptura assigna un caràcter a cada morfema, i com que els morfemes són, com hem dit, molt majoritàriament monosil·làbics, també es pot dir que cada caràcter representa una síl·laba. Hi ha doncs molts morfemes homòfons, però en canvi n'hi ha molt pocs d'homògrafs, ja que a significats diferents corresponen caràcters diferents.

Cal tenir present que

 

Tipus de caràcters

El llibre zhōu lǐ, aproximadament el 300 abans de Crist, sistematitza els caràcters en sis grans grups, atenent el seu origen:

 

Caràcters pictogràfics

Els caràcters més antics són els de caràcter pictogràfic, és a dir, dibuixos de coses visibles. Aquests dibuixos es van anar simplificant i estilitzant gradualment, i avui és difícil en molts casos veure la semblança entre l'objecte i el caràcter que el representa.

sol Inicialment era un cercle amb un punt al mig.
rén home Inicialment era un dibuix d'un home, reduït avui a només les cames.
chuān riu Inicialment era molt semblant, però curvilini.

 

Caràcters ideogràfics

Els caràcters ideogràfics són diagrames que simbolitzen idees o nocions abstractes.

shàng a dalt Inicialment era un traç amb un punt damunt.
xià a baix Inicialment era un traç amb un punt a sota.
gran Estilització d'un home amb els braços oberts, indicant grandària.

 

Caràcters ideogràfics compostos

Els caràcters ideogràfics compostos resulten de l'associació en un de sol de dos o més caràcters dels grups anteriors, iguals o diferents. En el primer cas l'associació comporta la intensificació del concepte corresponent al caràcter repetit; en el segon cas, comporta alguna asssociació d'idees a partir dels significats dels caràcters associats.

lín bosc Repetició del caràcter corresponent a arbre.
hǎo bo Associació dels caràcters corresponents a dona (a l'esquerra) i a fill (a la dreta).
míng brillant Associació dels caràcters corresponents a sol (a l'esquerra) i a lluna (a la dreta).

Cal notar que la pronunciació del caràcter compost no té cap relació amb la dels caràcters simples que el componen: en el primer exemple tenim que arbre es diu mù i bosc es diu lín.

Les associacions d'idees que donen lloc als caràcters compostos semblen sovint una mica forçades, i es discuteix si alguns dels caràcters inclosos en aquest grup no haurien d'ésser inclosos en el següent, que té un component fonètic.

 

Compostos fonètics

Un compost fonètic associa dos caràcters, un que representa un tret semàntic del concepte representat i un altre que té una pronunciació igual o semblant a la del caràcter compost. El primer caràcter s'anomena clau, i sovint és una variant més o menys diferent del corresponent caràcter aïllat. Molt sovint l'associació semàntica és remota i la semblança fonètica també. Més del 90% dels caràcters que es fan servir actualment són d'aquesta classe.

yóu oli Associació del caràcter corresponent a aigua, en format de clau (a l'esquerra) amb el caràcter corresponent a seguir, homòfon amb oli (a la dreta).
mare Associació del caràcter corresponent a dona (a l'esquerra) amb el caràcter corresponent a cavall, quasi homòfon amb mare (a la dreta).
gàn ocàs Associació del caràcter corresponent a sol (a l'esquerra) amb el caràcter corresponent a treballar, quasi homòfon amb ocàs (a la dreta).

Aquest procediment es fa servir per a crear nous caràcters. El descobriment de l'urani, per exemple, planteja dues preguntes: com se n'ha de dir en xinès, i com s'ha de representar gràficament la nova paraula. El terme adoptat fou yóu, aproximació fonètica a la primera síl·laba de l'anglès uranium. Per a la representació gràfica es va crear un nou caràcter:

yóu urani El nou caràcter conté el caràcter corresponent a metall (a l'esquerra), i el caràcter corresponent a seguir, homòfon amb urani (a la dreta).

De vegades el caràcter que aporta el component fonètic és, al seu torn, un caràcter compost:

llac Associació del caràcter corresponent a aigua, en format de clau (a l'esquerra) amb el caràcter corresponent a barba, homòfon amb llac (a la dreta).

 

Caràcters manllevats

Algunes vegades es produeix un desplaçament del significat: un caràcter corresponent a un determinat concepte passa a fer-se servir per a representar-ne un altre de fonètica igual, i aquest segon ús s'imposa tant al primer, que aquest esdevé obsolet:

senzill Aquest caràcter inicialment significava escorpí, també pronunciat , i fou adoptat per a representar senzill. Avui escorpí es representa amb un caràcter diferent.

 

Caràcters desdoblats

Tradicionalment es reconeix un sisè sistema de generació de caràcters, que és el desdoblament d'un caràcter en dos de diferents per a indicar variants de significat.

 

Caràcters simplificats

Des de mitjan segle XIX s'havia plantejat la necessitat de simplificar l'escriptura xinesa. En la dècada del 1950, el govern xinès va formalitzar l'adopció de determinats caràcters simplificats. A continuació presentem el caràcter tradicional (esquerra) i simplificat (dreta) corresponents a mén (porta):

men

 

Diccionari

A Internet hi ha diversos diccionaris interactius, que relacionen els caràcters, la transcripció pinyin i la traducció, en general a l'anglès.

Vegeu, per exemple,

http://www.instantspeakchinese.com/dictionary/

que conté, a més, una llista de caràcters ordenats per freqüència en els textos i una altra segons el nivell HSK, destinat als estudiants de xinès. Fent clic amb el botó dret sobre un caràcter, ens apareix, dins propietats, el codi Unicode corresponent.

Aquestes prestacions són lliures; n'hi ha d'altres de pagament.