Conversió de coordenades

Aquest programa permet el pas de coordenades geogràfiques a coordenades UTM i viceversa i facilita el diàleg entre les eines esmentades i d'altres d'anàlogues.

Les coordenades geogràfiques s'hi expressen en graus, minuts i segons; per això hi ha tres caselles. També accepta l'expressió decimal de les coordenades geogràfiques; en aquest cas les caselles segona i tercera es deixen en blanc. Les longituds oest i les latituds sud s'hi expressen com valors negatius. Les coordenades UTM s'hi expressen en quilòmetres amb un decimal.

Els valors predeterminats (Zona = 31 i Hemisferi = N) són els adequats per a Catalunya, i no cal modificar-los. Però l'eina va més enllà i, quan calgui, poden ésser substituïts. Tingueu present que en els valors numèrics, la marca de decimal és el punt; la coma donaria resultats erronis!

  Geogràfiques   UTM
Longitud (gms)    x (easting)
Latitud (gms)    y (northing)
    Zona
    Hemisferi N S

     

Aquesta eina és una adaptació del programa de Charles L. Taylor. Els càlculs s'hi fan sobre l'el·lipsoide WGS84.


Vull veure'n una demostració