28. Combinació de condicions

 

Índex

Introducció

En molts casos una sola condició no és suficient per determinar si un determinat procés s'ha de dur a terme o no; aleshores cal inserir una condició dins una altra. Per exemple,

indica que s'han de complir simultàniament les condicions condició_1 i condició_2 per tal que s'executin les instruccions_condicionades.

Una mica més complicada seria una estructura que disposés que les instruccions condicionades s'executessin tant si es complia una condició com l'altra o totes dues alhora:

Però de fet no cal recórrer a aquestes estructures més o menys complexes, ja que el JavaScript compta amb dos operadors lògics que fan aquesta funció:

  && i/and (intersecció)
  || o/or (reunió)
Exemple

 

L'operador ||

L'operador || dóna false si les dues expressions a què s'aplica donen false, i true en qualsevol altre cas.

Així, a

s'executarà instruccions quan s sigui més gran que 5, i també quan s sigui més gran que k, i quan concorrin totes dues circumstàncies. Si s no és més gran que 5 i tampoc s és més gran que k, no.

Exemple

 

L'operador &&

L'operador && dóna true si totes les condicions a què s'aplica donen true, i false en qualsevol altre cas.

Així, a

s'executarà instruccions només quan a sigui més gran que 10 i alhora m sigui igual a 8. En qualsevol altre cas, no.

Notem curosament la manera de disposar els parèntesis.

Exemple