22. Més càlculs matemàtics

 

Índex

Introducció

En parlar dels operadors i de les expressions, vam veure els símbols matemàtics elementals. Però el JavaScript permet fer càlculs molt complexos, gràcies a les propietats i als mètodes de l'objecte Math.

 

Valors matemàtics notables

Alguns valors matemàtics notables tenen la consideració de propietats de l'objecte Math:

Math.E 2,718... e, base dels logaritmes naturals o neperians.
Math.LN2 0,693... logaritme natural o neperià de 2.
Math.LN10 2,302... logaritme natural de 10.
Math.LOG2E 1,442... logaritme d'e en base 2.
Math.LOG10E 0,434... logaritme d'e en base 10.
Math.PI 3,1416... el nombre π.
Math.SQRT1_2 0,707... arrel quadrada d'1/2.
Math.SQRT2 1,414... arrel quadrada de 2.
Exemple

 

Manipulació dels valors de nombres

Hi ha una sèrie de mètodes que ens permeten manipular els valors dels nombres entrats com arguments o obtinguts mitjançant un càlcul:

Math.abs(n) valor absolut del nombre n.
Math.ceil(n) enter igual a n o immediatament superior a n.
Math.floor(n) enter igual a n o immediatament inferior a n.
Math.round(n) enter per arrodoniment del nombre n.
Math.max(n1,n2) el més gran dels dos arguments.
Math.min(n1,n2) el més petit de dos arguments.
Exemple

 

Potències i logaritmes

Una altra sèrie de mètodes ens permeten fer càlculs que continguin potències i logaritmes:

Math.exp(n) e elevat a la potència n.
Math.log(n) logaritme en base e del nombre n.
Math.pow(n1,n2) n1 elevat a la potència n2 .
Math.sqrt(n) arrel quadrada del nombre n.
Exemple

 

Funcions trigonomètriques

Hi ha les tres funcions trigonomètriques bàsiques i les seves inverses. En les primeres l'argument s'ha d'indicar en radians; en les altres tres el resultat s'indica en radians:

Math.sin(n) sinus.
Math.cos(n) cosinus.
Math.tan(n) tangent.
Math.asin(n) arc el sinus del qual és l'argument.
Math.acos(n) arc el cosinus del qual és l'argument.
Math.atan(n) arc la tangent de la qual és l'argument.
Exemple

 

Canvis de base

Amb la funció parseInt() podem convertir una cadena de text en un nombre en qualsevol base:

on base és un nombre del 2 al 32.

Amb la funció toString(), com ja sabem, convertim els nombres en cadenes de text; si hi afegim un nombre com argument, la cadena de text resultant serà representativa del nombre inicial en la base indicada:

Exemple

 

Nombres aleatoris

El JavaScript té un mètode per a la generació de nombres aleatoris, Math.random(), però no és reconegut per tots els maquinaris. L'ús de Date(), combinat amb alguna fórmula matemàtica, subministra un procediment alternatiu per a l'obtenció de nombres aleatoris prou bo per a moltes aplicacions.

Exemple