21. Manipulació de les cadenes de text

 

Índex

Concatenació de cadenes

La funció concat() uneix dues cadenes de text. S'aplica a la primera, i les posteriors hi entren com arguments:

Si hi ha més d'un argument, el separador és la coma.

Exemple

Recordem que la concatenació també s'aconsegueix amb el signe +.

 

Longitud d'una cadena de text

Tota cadena de text té associada una propietat, .length, que en mesura la longitud en nombre de caràcters. Així a

llargada tindria un valor de 6.

Els espais en blanc compten com un caràcter.

Exemple

 

Fragments de cadena

Podem obtenir un fragment d'una cadena amb la funció substring(). S'hi fan servir dos arguments: el primer és el número d'ordre del primer caràcter inclòs a la subcadena; el segon, el primer caràcter exclòs. La numeració comença per 0! Així

donaria a tros el valor Eu.

Si la subcadena és d'un sol caràcter, es pot fer servir una altra funció, charAt(). S'hi fa servir un sol argument, que consisteix en el caràcter cercat. El valor subministrat és el número d'ordre del caràcter (començant per 0!). Així

donaria a tros el valor r.

La funció indexOf() fa una comesa inversa: retorna el número d'ordre del primer caràcter d'una subcadena dins d'una cadena a partir d'un determinat punt. S'hi fan servir dos arguments: el primer indica la subcadena cercada, i el segon, a partir de quin caràcter cal cercar. Cal tenir present que tant en el segon argument com en la resposta la numeració comença per 0! Així a

donaria a lloc un valor 2.

Exemple

 

Conversió de cadenes amb separadors en matrius

En determinades ocasions pot ésser útil disposar un conjunt de dades en una única cadena de text, proveïda d'elements delimitadors, i, arribat el moment, individualitzar-ne cada un dels fragments.

La funció split() fa aquesta tasca, d'acord amb l'esquema següent:

Els elements individualitzats són identificats com és habitual amb els components d'una matriu: matriu[0], matriu[1], etc.

Exemple

 

Modificació de formats de text

Les funcions toLowerCase() i toUpperCase() converteixen una cadena a tot minúscules i a tot majúscules, respectivament. Així

donaria a codcom el valor maresme.

Anàlogament, les funcions bold() i italics() afegeixen a les cadenes les etiquetes <b> i <i> de l'HTML.

Exemple

Hi ha també altres funciones per a canviar la mida o el color, però és preferible no fer-les servir per la mateixa raó que és desaconsellada l'etiqueta <font>.

 

La funció eval()

Sovint construïm expressions a partir de fragments en què almenys un és de text, amb la qual cosa tot el conjunt adquireix naturalesa de text. Si aquestes expressions han de representar valors numèrics, noms de variables o propietats d'objectes, han de ser transformades prèviament. Aquesta és la comesa de la funció eval().

Aquesta funció analitza una cadena de text i la transforma si hi troba:

En tots tres casos en retorna els respectius valors.

En el cas més senzill - que ja coneixem - estableix el caràcter numèric de quelsevol nombre procedent d'un quadre de diàleg o d'un formulari, que inicialment són considerats textos.

Aanàlogament a

dóna a a el valor 10.

Però generalment es fa servir en casos més complexos, en què s'ha obtingut per concatenació denominacions de variables o de propietats d'objectes.

Exemple

 

La funció toString()

La funció toString() transforma qualsevol variable en una cadena de text. En el cas de les variables numèriques, això permet aplicar-hi a continuació els diversos recursos tractats en aquest tema.