17. Modificació del text d'un document

 

Índex

Introducció

La modificació del text d'un document es pot produir en tres circumstàncies diferents;

 

Modificació del text d'un document mentre es carrega

En aquest cas es fa necessari l'ús de la funció write()

Aquesta funció fa servir un sol argument, en el qual s'explicita el contingut d'allò que cal afegir en el document. Aquest argument pot ésser qualsevol portador de valor (literal, variable, propietat d'un objecte o funció).

La funció write() admet també la inclusió de codi HTML.

La funció write() es situa, entre <script type="text/javascript"> i </script> en el punt adequat de BODY.

Exemple

 

Modificació del text d'un document ja carregat

La modificació del text d'un document ja carregat hauria d'ésser molt senzilla: n'hi hauria prou d'identificar l'element que ha de variar de contingut i canviar-hi la propietat valor. Però en aquest cas el JavaScript no està totalment unificat. El contingut de text es denomina textContent en uns navegadors, i en d'altres innerText.

L'estratègia a seguir consisteix a comprovar si el navegador és sensible a innerText i, mitjançant un if(), assignar dues vegades els valors de text, una per a innerText i l'altra per a textContent:

Exemple

 

Obtenció de dades per als canvis de text

L'ús d'aquests recursos exigeix sovint la captació prèvia de dades. Aquestes dades s'obtenen

Exemple
Exemple