8. Formularis, II

 

Índex

Camps de text, en general

En HTML hi ha diversos tipus de camps de text: els d'una sola línia (text), els ocults (hidden), els de contrasenya (password) i els de diverses línies (textarea).

En tots els casos els valors continguts poden ésser designats amb qualsevol de les tres maneres ja conegudes:

Exemple

 

Camps de validacions compatibles

En els camps de validacions compatibles (input type="checkbox") hi ha, per a cada opció, dos estats, seleccionat o no seleccionat. A aquests dos estats correspon la propietat checked, amb dos valors possibles, true o false

Així tindrem que

donarà el valor true si el camp s'ha seleccionat i false si no ho està.

Exemple

 

Camps de seleccions incompatibles.

En els camps de seleccions incompatibles (input type="radio"), l'atribut name és únic per a les diverses opcions; és justament la manera d'associar-les. Per aquest motiu no serveix per caracteritzar les opcions individuals; aquestes, però, poden ésser individualtzades mitjançant la matriu elements[n] o mitjançant un geElementsById(identificador).

Exemple

Una altra opció, que també es pot fer servir en els camps de validacions compatibles, és l'associació d'una funció a cada opció mitjançant un onclick:

En aquest cas cal tenir present en la programació la necessitat d'eliminar els efectes d'una selecció si aquesta és provisional i després es rectifica.

 

Menús desplegables

Els menús desplegables (select) tenen una sèrie d'opcions, cada una de les quals té un valor (value). El conjunt de les opcions constitueix automàticament una matriu denominada

i les diverses opcions queden especificades per l'índex corresponent en la matriu. Aquest índex és, en cada cas,

Així doncs, si tenim un formulari anomenat fm amb un menú desplegable anomenat md, el valor associat a una determinada tria quedarà identificat així:

Exemple