14. Text: altres atributs

 

Índex

Superíndexs i subíndexs

Els superíndexs (en matemàtiques, exponents) i els subíndexs són petits desplaçaments d'un caràcter en relació al conjunt de la línia.

Amb els fulls d'estil es pot fer servir l'atribut vertical-align, aplicat normalment mitjançant SPAN:

per als superíndexs i subíndexs, respectivament.

En HTML hi ha dues etiquetes d'estil físic específiques que la normativa encara considera vàlides:

Exemple

 

Subratllats

En CSS, el subratllat s'aconsegueix amb l'ús de l'atribut text-decoration:

Els valors possibles són none (sense subratllat, que és l'opció per defecte), underline (subratllat), overline (amb una línia superior) i line-through (amb una línia horitzontal central).

Exemple

 

Lletres en relleu

Es pot aconseguir que el text faci una sensació de relleu:

Exemple

 

Altres formats especials

A més, es pot fixar un sagnat per a la primera línia d'un paràgraf, amb l'especificació

També es poden establir característiques especials per a la primera lletra o per a la primera línia d'un element amb l'ús dels pseudo-elements :first-letter i :first-line:

a HEAD (no cal fer res a BODY).

Exemple

 

Símbols de les llistes

Amb els fulls d'estil es fa servir la propietat

Són possibles els valors següents:

Exemple

 

Text distribuït en columnes

En absència d'especificacions, el text es distribueix dins de l'element contenidor en una sola columna. Podem modificar aquest comportament i aconseguir que el text es distribueixi en dues o més columnes, que s'omplen d'una manera equilibrada; per a això el CSS3 ha introduït l'especificació column-count, complementada, si es vol, per column-gap. Amb la primera especificació determinem el nombre de columnes; amb la segona, la separació entre aquestes.

Hi ha un inconvenient, i és que hi ha navegadors que no reconeixen la propietat, sinó una de similar; cal recórrer a una especificació múltiple:

on n és el nombre de columnes.

La mateixa especificació múltiple és necessària per a column-gap.

Un altre inconvenient és que els navegadors més antics ignoren l'especificació, i presenten el text en una sola columna.

Exemple

 

Text amb format previ

Hi ha una opció que permet aconseguir que el text es pugui disposar amb un format determinat, per exemple en columnes. Aquesta és la funció del codi <pre> ... </pre>.

El fragment comprés entre <pre> i </pre> queda exclòs de la interpretació del codi HTML, i es reprodueix tal com ha estat entrat, amb respecte als espais en blanc múltiples si n'hi ha (la interpretació de l'HTML els reduiria a un de sol). Entre l'etiqueta inicial i la final no hi ha d'haver altres etiquetes d'HTML:

Exemple