10. Altres etiquetes

 

Índex

Comentaris

Quan un document és molt llarg o molt complex, és convenient d'incloure-hi comentaris que facilitin la feina si més endavant cal fer-hi alguna modificació. Aquests comentaris són ignorats pel navegador.

La sintaxi és

No és permès de fer-hi servir més de dos guionets seguits.

 

Dades META

Les dades META són informacions sobre el document que no formen part del seu contingut i que el navegador no presenta en pantalla, però que poden ser útils per a la identificació del document, del joc de caràcters que fa servir, de l'autor, de dades útils per als motors de recerca dels buscadors, etc. Cada dada META conté una parella atribut / valor, especificada així:

En comptes de donar nom arbitrari a una dada META, podem fer servir els noms tipificats per l'especificació HTTP. En aquests casos es fa servir http-equiv en comptes de name:

Entre les dades META té una importància especial la que indica el tipus de contingut i la codificació del text:

En rigor, el valor text/html és propi de l'HTML, però moltíssimes vegades es troba en documents codificats amb XHTML.

Exemple

 

<style> i <script>

A HEAD es veuen molt sovint les etiquetes <style> i <script>.

Entre <style> i </style> s'inclouen les especificacions d'estil, que veurem amb tot detall a partir del tema vinent.

Pel que fa a les etiquetes <script> i </script>, delimiten les especificacions orientades a l'obtenció de documents dinàmics. En donarem algun detall en fer una breu al·lusió al JavaScript.

Exemple

 

Els elements DIV i SPAN

Sovint és convenient d'agrupar un conjunt d'elements - paràgrafs, llistes, taules... - en una divisió (per exemple, per a aplicar-hi un estil diferent del de la resta del document); això s'aconsegueix amb l'element DIV. D'altres vegades, en canvi, cal individualitzar unes poques paraules, o una paraula, o fins i tot una sola lletra dins un bloc de text; això ho aconseguim amb l'element SPAN.

Exemple

 

Elements no estàndard

Dissortadament, el llenguatge HTML no és totalment unificat. Tant Netscape com Microsoft han establert etiquetes que només funcionen en els productes propis. Aquestes etiquetes no són reconegudes pel W3C.

Exemple

 

Recapitulació: HTML 4, XHTML 1 i HTML 5

1) En XHTML 1 , abans de l'etiqueta <html> inicial hi ha d'haver obligatòriament la declaració sobre el tipus de document. El document, doncs, té sempre tres parts: Especificació, HEAD i BODY (o FRAMESET). L'HTML 4 és més lax, i permet prescindir de la caracterització. L'HTML 5 exigeix la caracterització, però la redueix a la mínima expressió.

2) En XHTML 1 és obligatòri l'ús de les minúscules en les etiquetes, mentre que l'HTML 4 també accepta les majúscules.

3) En XHTML 1 tots els elements tenen etiqueta inicial i etiqueta final. En canvi, en HTML 4 alguns elements només tenen una etiqueta, i en d'altres la final és optativa. A fi de minimitzar les diferències, en XHTML 1 es fa servir un format especial, caracteritzat per la seqüència final ' />'.

4) L'HTML 5 accepta la gran majoria de les formes acceptades en HTML 4 i en XHTML 1, i fins i tot en recupera alguna de desaconsellada o de descartada.

La gran majoria de les instruccions i dels exemples d'aquest curs s'adeqüen a les especificacions de l'HTML 5. S'hi presenten segons el format estipulat a XHTML 1.0, i, com a contrast, en blau i entre parèntesis la corresponent versió HTML 4.01 quan en difereix. En uns pocs casos es fa servir algun recurs avui considerat incorrecte. Sense excepció se n'adverteix i se'n justifica la presentació.

 

 

Especificacions i validació

 

El desembre de 1999 el W3C va promulgar l'especificació HTML 4.01 Specification. S'hi contenen dues menes d'elements i atributs: els reconeguts i recomanants i els desaconsellats. A cada pàgina hi ha la remissió a dos índexs alfabètics, un per als elements i l'altra per als atributs.

El 26 de gener de 2000 es va reformular l'especificació adaptant-la a l'XML 1.0; aquesta especificació es coneix com XHTML 1.0 Specification.

Posteriorment, des del 22 de gener de 2008, s'han publicat diversos documents d'especificació de l'HTML 5. La versió de 2018 es troba a HTML 5.3.

El W3C posa a disposició del autors una eina de validació que, d'acord amb la caracterització del document, n'analitza la construcció, en mostra els errors i en suggereix el remei.