8. Marcs

 

Índex

Marcs interns

Amb l'element IFRAME podem emmarcar un document html en un rectangle situat dins un altre document html. Hi ha tres atributs fornamentals:

Exemple

Pot succerir que el document inserit tingui unes mesures intrínseques superiors a l'espai reservat per l'IFRAME. En aquest cas es generen automàticament barres de desplaçament per permetre la vista total - encara que no simultània - del document inserit. (En general evitarem aquesta disposició, ja que és poc pràctica, però en determinats casos pot ésser convenient.)

Exemple

 

Redireccionament

Si situem un hipervincle en un document inserit i no especifiquem res més, el nou document cridat el substitueix, i ocupa la mateixa posició que aquest.

Exemple

Però també són possibles altres combinacions; per a dur-les a terme afegim un atribut name a cada IFRAME:

I afegim un atribut target a l'hipervincle:

on nom és el nom que hem donat al sector corresponent.

Exemple

Amb target, a més, poden fer-se servir quatre llocs de redireccionament especials:

_blank situa el document cridat en una finestra nova, completa i independent.
_self carrega la nova pàgina en el propi IFRAME de sortida
_parent carrega la nova pàgina en el marc superior immediat.
_top carrega la nova pàgina en el marc superior absolut.

Si C és un IFRAME dins B i B és un IFRAME dins A, A és _parent en relació a B, B és _parent en relació a C i A és _top en relació a B i a C.

Exemple

 

FRAMESET

En l'HTML 4 i en l'XHTML 1 es fa servir un tipus especial de documents sense contingut propi, que tenen la funció de dividir la pantalla en diversos sectors o marcs. Dins cada un dels marcs es presenta el contingut d'un document ordinari. Els documents de marcs no tenen BODY; en el seu lloc tenen l'element FRAMESET; la seva estructura és la següent:

L'element bàsic del sistema de marcs és doncs el FRAMESET, inclòs entre <frameset> i </frameset>.

Cada FRAMESET té un dels dos atributs rows o cols, segons que delimiti files o columnes, seguits de l'especificació de les mides, expressades en píxels o - preferiblement - en percentatge.

Cada sector així delimitat pot contenir un altre FRAMESET o un FRAME, que és l'element final que conté els documents.

Cada FRAME té atribuïda una adreça, corresponent al document que ha d'ocupar el marc corresponent.

Podem regular l'aparició de barres de desplaçament en els marcs aplicant a FRAME l'atribut

i evitar que els límits entre els marcs siguin mòbils amb l'atribut

A més, els elements FRAME poden rebre noms i identificadors, com els IFRAME.

Exemple

Nota: Els navegadors continuen interpretant correctament el FRAMESET, encara que la caracterització indiqui HTML 5; però els analitzadors de codi assenyalen la incorrecció de l'ús d'aquest recurs.

 

 

Imatge de fons

 

Amb l'especificació

  • body { background-image: url(adreça) }

especifiquem una imatge de fons

Exemple