4. Llistes

 

Índex

Llistes no ordenades

Una llista no ordenada és un conjunt de línies de text, precedides generalment d'algun símbol gràfic que en remarca el caràcter de llista. En absència d'especificacions, el símbol gràfic és assignat pel navegador.

L'inici i el final de la llista s'indica amb <ul> ... </ul>. Cada un dels elements de la llista és individualitzat mitjançant <li> ...</li>:

Exemple

 

Llistes ordenades

En les llistes ordenades els navegadors col·loquen davant de cada element un número o una lletra correlatius. En absència d'especificació, el navegador assigna l'estil de numeració que té assignat per defecte.

L'inici i el final de la llista s'indica amb <ol> ... </ol>. Els elements de la llista van també entre <li> i </li>:

Exemple

 

Llistes de definició

L'estructura de llistes de definició consisteix en l'alternança de termes i definicions (o aparellaments semblants), que habitualment donen lloc a línies normals i línies sagnades. L'inici i el final de l'estructura s'indica amb <dl> ... </dl>; els termes definits amb <dt> ... </dt> i les definicions amb <dd> ... </dd>.

Exemple

 

Combinacions de llistes

És possible incloure diverses definicions sota un mateix terme definit; això fa possibles les llistes agrupades en epígrafs.

Exemple

Un element <li> pot contenir en el seu interior tota una llista, amb què es crea una llista de diversos nivells:

Exemple

 

 

Tipus i mida de la lletra

 

Podem seleccionar diversos tipus de lletra, amb l'especificació

  • <style type="text/css">
  •    element {font-family: tipus}
  • </style>

Hi ha molts tipus de lletra; els més bàsics són serif, sans-serif i monospace.

Anàlogament podem fixar-ne la mida amb l'especificació

  • <style type="text/css">
  •    element {font-size: mida}
  • </style>

La unitat bàsica de mesura de les mides és el píxel (per exemple, 15px).

Si un element és afectat per dues o més especificacions, aquestes es poden acumular; en aquest cas, es separen amb ';'.

Exemple