3. Estructuració del text

 

Índex

Títol del document

En els documents HTML i XHTML cal distingir entre el nom del document i el títol del document. El nom del document és completament homologable al de qualsevol arxiu informàtic; és format d'un nom, un punt i la terminació .htm o .html. Aquesta és la referència que haurem de fer servir per referir-nos-hi, per exemple en un hipervincle.

El títol, en canvi, és un text que apareix a la barra de títol de la finestra, i apareix en ésser consultat el document a través d'un navegador. No necessàriament han de coincidir.

El títol s'ha d'incloure dins de HEAD entre les etiquetes <title> ... </title>, com ara

Aquest títol és obligatori.

Obligatori vol dir necessari per a la correcta configuració del document. Els navegadors accepten nombroses desviacions de les normes avui obligatòries. Això és fruit de la rapidíssima evolució d'Internet. Quan es contravenen normes obligatòries, el resultat és, com a norma general, impredictible. En el cas actual, el resultat seria, amb la majoria dels navegadors, la presentació del nom del fitxer.

 

Paràgrafs i salts de línia

La delimitació dels paràgrafs consisteix en les etiquetes <p> i </p>, entre les quals es situa el text. En ésser interpretats pels navegadors, els paràgrafs queden separats per una línia en blanc.

Però la simple acumulació d'etiquetes <p></p> no produeix més línies en blanc. Si volem afegir-n'hi, s'indica amb

&nbsp; és un dels símbols especials a què ens referirem més endavant, i correspon a un espai en blanc.

Els salts de línia simples - sense línia en blanc de separació - s'indiquen amb l'etiqueta <br /> (<br>).

Exemple

 

Paràgrafs de citació

Els paràgrafs corresponents a una citació s'enclouen entre les etiquetes

Els navegadors presenten aquests paràgrafs amb un sagnat, de manera que l'etiqueta <blockquote> ha acabat essent, en absència de fulls d'estil, un recurs genèric per a obtenir sagnats.

Exemple

La presència de <p>...</p> és obligatòria encara que només hi hagi un paràgraf.

 

Encapçalaments

En un document pot haver-hi títols interiors (que organitzen el contingut del text; no tenen res a veure amb el títol del document, i per això els anomenarem encapçalaments). Hi ha 6 etiquetes, des de <h1> fins a <h6>, closos amb </h1>, etc., que estableixen una jerarquia d'encapçalaments, des del més general, <h1>, fins al més particular, <h6>. Els navegadors assignen, en absència d'especificacions expresses, una mida de lletra més o menys gran d'acord amb aquesta jerarquia.

Exemple

 

Separadors horitzontals

Un separador horitzontal és una línia que delimita dues parts d'una pàgina HTML. Es marquen amb l'etiqueta <hr /> (<hr>).

Exemple

 

 

Centrar un text

 

Les qüestions formals s'aborden a partir del tema 11. Tanmateix des d'ara anirem introduint alguns mecanismes elementals, que a partir del tema indicat s'exposaran detalladament.

Podem centrar un encapçalament inserint a HEAD una especificació com la següent:

  • <style type="text/css">
  •    h1 {text-align: center}
  • </style>

Exemple