2. Organització dels elements

 

Índex

Parts d'un document

Dins tot document HTML hi ha dues parts clarament diferenciades:

Al seu torn, el document es divideix en dues parts:

Vegem-ho en el següent exemple:

Exemple

Observeu l'exemple precedent fent clic a l'enllaç i després observeu-ne el codi de la maera que abans s'ha dit.

 

Contingut de la caracterització

A la caracterització declarem que el document és un document HTML. Això s'aconsegueix amb la següent línia de codi:

Podreu observar formes molt més prolixes de caracterització; a partir de l'HTML 5, n'hi ha prou amb això.

 

El document

El document queda delimitat per dues etiquetes, <html> i </html>.

Dins l'etiqueta <html> s'indica la llengua en què està escrit el document:

El valor ca significa català; anàlogament tenim en per a l'anglès, es per a l'espanyol, fr per al francès, it per a l'italià, etc.

 

Contingut de HEAD

La secció HEAD és delimitada per les etiquetes <head> i </head>.

El HEAD conté dos elements obligatoris:

A més poden haver-hi més elements.

 

Contingut de BODY

La secció BODY és delimitada per les etiquetes <body> i </body>.

Dins BODY es situen:

 

Semàntica i sintaxi de l'HTML

Podem considerar l'aprenentatge de l'HTML al d'un idioma.

Per expressar-nos en un idioma hem de conèixer el significat de les paraules (semàntica). Però encadenar les paraules l'una darrere l'altre sense més, difícilment condueix a un resultat intel·ligible; hem de combinar-les seguin uns patrons (que podem conèixer conscientment o inconscientment): és la sintaxi.

Saber HTML consisteix a conèixer les etiquetes, la utilitat de cada una - semàntica -, però també les regles combinatòries, és a dir, la sintaxi que en regeix l'ús.

 

Documents externs

Els documents HTML contenen, en general, nombroses referències a altres documents externs. Els casos més típics són:

 

Estructura i forma

En un document HTML es distingeix entre l'estructura i la forma. Els límits entre l'estructura i la forma són convencionals. Per exemple, que unes dades es presentin en forma de taula es considera un fet estructural; que un text estigui subratllat, en canvi, és un fet formal.

Els aspectes formals s'especifiquen de quatre formes diferents:

Actualment la tercera possibilitat té un ús molt pautat i es recomana prescindir de la quarta, però de moment és forçós fer-hi si més no alguna referència.

 

Espais en blanc

Els navegadors, en interpretar el codi HTML, donen un tractament especial als espais en blanc, segons la posició d'aquests:

Exemple

 

 

A, H1 i BLOCKQUOTE

 

Amb <a href="nom_del_document.htm">text_desitjat</a> obtenim que text_desitjat es presenti amb una aparença especial i constitueixi un vincle de remissió al document nom_del_document.htm.

Amb les etiquetes <h1>text</h1> obtenim un encapçalament (o títol interior).

Amb les etiquetes <blockquote>paràgraf</blockquote> fem que els paràgrafs interiors tinguin un sagnat a l'esquerra.

A partir del tema 3 tractarem a fons aquestes i d'altres estructures amb tots els detalls.

Exemple