18. Manipulació dels colors

 

Retorn


Introducció

El GIMP té unes 40 eines que fan possible la modificació més o menys automàtica dels colors. S'hi accedeix a través del menú Colors. Aquestes eines es poden aplicar a una imatge situada a l'àrea de treball, sencera o a una selecció de la imatge. Les eines es mostren interactivament, i al final cal confirmar-los, bé desant els canvis en la pròpia imatge, bé desant-la com imatge nova amb els canvis incorporats (recomanable fer-ho d'aquesta manera i no eliminar la versió antiga fins a estar-ne ben segurs).

A continuació exposem les característiques bàsiques d'algunes d'aquestes eines.

 

Colors > Balanç de colors

Permet equilibrar la intensitat relativa dels colors complementaris: vermell – cian (= aiguamarina), magenta – verd i groc – blau. Normalment es fa servir per al tons mitjans (ni molt clars ni molt foscos), però també es pot aplicar als colors vius (=ressaltats) i als foscos (=ombres).

Balanç de colors

S'han incrementat els vermells mitjans (original a l'esquerra; modificada a la dreta).

 

Colors > To – Saturació...

Permet virar els colors cap al vermell o cap al blau (to); fer els colors més vius o més apagats (saturació) i més esblanqueïts o menys esblanqueïts (lluminositat). El canvi es pot fer visualment o numèricament.

Pot aplicar-se al conjunt dels colors (és l'opció inicial) o a famílies de colors (sis opcions: vermell, groc, verd, aiguamarina, blau i magenta).

Canvi de la saturació

Increment de la saturació i manteniment dels altres paràmetres. Observeu especialment el blau del cel.

 

Colors > Brillantor – Contrast

Augmenta o disminueix la lluminositat i el contrast (més contrast vol dir més fosc allò que ja és fosc i més clar allò que ja és clar).

Brillantor i contrast

Augment de la brillantor i del contrast

 

Colors > Posteritza

Redueix el nombre de colors presents en la imatge i li dóna una aparença de pòster.

Reducció del nombre de colors

Reducció del nombre de colors

 

Inversió de colors

Amb l'opció Colors > Inverteix, cada color és substituït pel seu complementari:

Vermell <---> Aiguamarina
Verd <---> Magenta
Blau<--->Groc

I alhora, el negre passa a blanc i el blanc a negre.

colors complementaris

Esquema dels colors complementaris

Inversió de color

A l'esquerra un conegut quadre de Van Gogh. A la dreta, resultat de la inversió del color.

inversió de valorUna altra alternativa, Colors > Inversió de valor, respecta la naturalesa original del color (és a dir, per exemple, els verds continuen essent verds), però els colors molt vius passen a quasi negres, i al contrari.

A la dreta, resultat de la inversió del valor en el mateix quadre de Van Gogh.

 

Colors > Automàtic

Hi ha un conjunt d'eines automàtiques de millora del color. Són contextuals; és a dir, el canvi sobre cada color primari és funció d'una anàlisi automàtica del conjunt de la imatge, i per tant millor que definir-les és provar-les en cada cas, i tenir present que el que ha funcionat bé en una situació concreta pot ésser desastrós en una altra.

Canvis automàtics.

D'esquerra a dreta i de dalt a baix: l'original i tres opcions automàtiques 'equalitza'; 'balanç de blanc', i 'normalitza'.

 

Colors > Dessatura

Suprimeix els colors de la imatge, que queda reduïda a escala de grisos (Nota: tècnicament la imatge continua essent de color, i per tant podem continuar el treball afegint-hi contingut amb color). Es presenta en diverses versions.

Canvi a escala de grisos.

Reducció a escala de grisos

 

De color a transparència

Amb l'eina Colors > Color a alfa triem un color de referència i aconseguim que tots els colors més o menys semblants, d'acord amb els seus components, esdevinguin més transparents com més semblants.

Gradient de transparències.

A l'esquerra, la imatge original. Hi hem fet transparent el groc i hi hem afegit una capa inferior taronja. El resultat és la imatge de la dreta. Podem notar que el groc ha canviat radicalment - per exemple el més gran dels pètals de la ginesta. El colors més allunyats del groc - per exemple el blau del cel - també han canviat, encara que molt lleugerament. Per a obtenir un efecte més perfecte hauríem d'haver aïllat només determinats sectors de la imatge, per exemple amb les tisores màgiques, i aplicar el canvi de color només al sector adequat.